Servicii

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA Ing. Pavel Ioan Marius Haralambie, avand calitatea de persoană fizică abilitată de MMFPS / ITM-Bihor, posesor al Certificatului de abilitare pentru servicii externe de prevenire si protectie nr. 0014252 emis de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Bihor, (CUI 31581051;F5/766/2013);

Cadru Tehnic cu Atributii in Domeniul PSI posesor al Certificatului de Absolvire seria F nr.0361785 emis de MMFPS si MECT; Responsabil de mediu posesor al certificatului seria J nr. 00272252 si responsabil RSVTI-ISCIR, autorizatia nr.OR-1816.

Întocmirea documentatiei

Evaluarea posturilor

Instruirea angajatilor

Verificarea punctelor de lucru

Serviciile noastre

Securitate și Sănătate în Muncă – Protecția Muncii

Elaborarea deciziilor interne de organizare a activităţii de securitate şi sănătate în muncă

Prevenirea și Stingerea Incendiilor – Situații de Urgență 

Dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi responsabilităţilor pentru apărarea împotriva incendiilor

Tehnician sisteme de detectie, supraveghere video, control acces

Pregatirea lucrarilor de instalare a sistemelor tehnice de securitate

Tehnician sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor

Organizarea activității de instalare a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor

Operator Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalatiilor

Identificarea şi înregistrarea echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR

Consultant de Mediu

Evaluarea impactului de mediu produs de companie, intocmirea documentatiei necesare

1. Atributii S.S.M:

Elaborarea deciziilor interne de organizare a activităţii de securitate şi sănătate în muncă;

Identificarea riscurilor;

Stabilirea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul protecţiei muncii, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate;

Elaborare Instrucţiuni Proprii de securitate și sănătate în muncă fie pentru echipamente, fie pentru activități, în funcție de situația organizației;

Efectuarea instruirii introductiv generale și a celei periodice suplimentare;

Elaborarea tematicilor pentru toate fazele de instruire (introductiv generală, la locul de muncă, periodică);

Stabilirea şi întocmirea evidenţei zonelor cu risc ridicat şi specific;

Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă;

Întocmirea listelor cu meseriile şi a profesiile prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere;

Elaborare şi actualizare Plan de Prevenire şi Protecţie;

Cercetarea accidentelor de muncă ce au produs incapacitate temporară de muncă;

Suport pentru identificarea riscurilor conform G. 355/2006 la angajarea personalului și la efectuarea controlului medical periodic;

Evaluarea conformării cu cerințele legale;

Consultanţă în domeniu;

Asistentă de specialitate pentru audit intern. 

Întocmirea evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru fiecare loc de muncă;

Întocmirea Planului de Prevenire şi Protecţie conform G. 1425/2006 în urma Evaluării de Riscuri;

Întocmirea Fişelor de Măsuri, în urma Evaluării de Riscuri. Coordonatorul in materie de sanatate si securitate in munca (studii medii sau superioare) se ocupa in principal cu

Întocmirea Fişelor de Măsuri, în urma Evaluării de Riscuri. Coordonatorul in materie de sanatate si securitate in munca (studii medii sau superioare) se ocupa in principal cu

– informarea despre factorii de proiectare si monitorizarea riscurilor,
– elaborarea si dezvoltarea Planului de securitate si sanatate si a Registrului de coordonare,
– revizuirea Planului cu fazele de constructie,
– stabilirea masurilor generale de securitate si sanatate aplicabile santierului,
– furnizarea de consiliere profesionala,
– organizarea si participarea la sedinte,
– prevenirea accidentelor de munca pe santier.

Documentatia SSM se intocmeste o singura data, la inceputul colaborarii si este reactualizata ori de cate ori este cazul- costuri intocmire 250 RON

2. Atributii PSI-SU:

Dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi responsabilităţilor pentru apărarea împotriva incendiilor;

Dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;

Dispoziţie privind organizarea instruirii personalului;

Dispoziţii privind măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioade caniculare sau secetoase;

Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;

Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;

Executarea de controale periodice pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor pentru depistarea şi înlăturarea stărilor de pericol, cu informarea conducerii obiectivului;

Pregătirea tematicii, verificarea efectuării la timp a instructajelor P.S.I la personalul angajat al obiectivului;

Efectuarea instructajelor P.S.I responsabilii locurilor de muncă şi personalului angajat;

Asistentă tehnică cu ocazia controalelor executate de autorităţi pe linia apărării împotriva incendiilor;

Planificarea şi executarea exerciţiilor privind modul de acţiune în caz de incendiu;

Furnizarea, verificarea şi încărcarea stingătoarelor;

Organizare demonstraţii practice (Exerciţii de Evacuare şi Utilizare Stingător)

Documentatia PSI-SU se intocmeste o singura data, la inceputul colaborarii si este reactualizata ori de cate ori este cazul- costuri intocmire 250 RON

3. Documente si atributii operator RSVTI:

Activitatea operatorului RSVTI este foarte importanta din punct de vedere al sigurantei oamenilor si instalatiilor care sunt sub incidenta ISCIR.

Atributiile operatorului RSVTI:

 • identificarea şi înregistrarea echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR,
 • transmiterea datelor spre înregistrare la Inspecţia Teritorială ISCIR,
 • monitorizeaza întreţinerea şi reparaţiile echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR pe care le au în evidenţă,
 • monitorizarea înlocuiri unor piese sau instalaţii din domeniul ISCIR pe care le au în evidenţă,
 • monitoarizarea montajului şi punerea în funcţiune a unor piese, echipamente sau instalaţii din domeniul ISCIR, pe care le au în evidenţă,
 • monitoarizarea exploatarii corecte şi legală a echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR pe care le au în evidenţă,
 • elaborarea si aplicarea in practica a instrucţiunilor de folosire ale fiecărui echipament/instalaţie,
 • anunţarea în scris, în caz de accidente a Inspecţiei Teritoriale ISCIR,
 • anunţarea în scris, a directorului general de necesitatea opririi unor instalaţii sau echipamente ISCIR ,
 • anunţarea în scris, a directorului general de nerespectarea regimului de folosire a instalaţiilor sau echipamentelor ISCIR,
 • înregistrarea evidenţei echipamentelor/instalaţiilor într-un registru cu urmărirea efectuării verificărilor tehnice oficiale,
 • interzicerea manevrării instalaţiilor/echipamentelor de către persoane neautorizate,

Instruiri si vize anuale:

 • instruirea deservenții conform prescripțiilor tehnice ISCIR;
 • instruirea si autorizarea deservenți care intra in competenta RSVTI;
 • urmarirea termenul la care expira viza anuala a deserventilor;
 • examinarea si aplicare viza anuala.
 • sa identifice principalele caracteristici ale sistemului/ procesului supus evaluarii, alegerea metodei de evaluare si stabilirea instrumentelor de lucru

4. Responsabil mediu

 • sa evalueze impactul de mediu produs de companie si poate actiona in sensul reducerii si chiar al eliminarii lui, prin respectarea normelor legale
 • sa-si asume realizarea si indeplinirea de planuri pentru reducerea poluarii si chiar implementarea unor sisteme de management de mediu
 • sa monitorizeze si sa imbunatateasca activitatile legate de mediu
 • sa stabileasca masurile de reducere a impactului asupra mediului;
 • sa realizeze auditul intern pe probleme de management de mediu;
 • sa identifice aspectele legate de mediu, ce caracterizeaza activitatile desfasurate de firma
 • sa pregateasca documentatiile necesare si sa asigure obtinera autorizatiilor, acordurilor, avizelor din domeniul protecsiei mediului, necesare pentru desfasurarea activitatii;

Intrebari?

Puteti lua legatura cu noi prin Whatsapp

Asigurăm consultanță SSM, PSI-SU, RSVTI-ISCIR, Mediu.

Contact

0753 056 491

contact@pavelmariusssm.ro